piątek, 24 maja 2013

* * *

Z anim
R ozsypiesz
O kruchy
Z łości
U staw
M yślenie
I
E nergię
N a
I nną
E wentualność

Brak komentarzy: